Privacyverklaring Stichting Fathers Royal Love

Stichting Fathers Royal Love verwerkt persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens die u achterlaat omdat u gebruik maakt van onze website, onze diensten of geven van giften of door het achterlaten van uw gegevens via het contactformulier die u naar ons opstuurt voor opgave voor conferenties.

Persoonsgegevens

Stichting Fathers Royal Love verwerkt uw persoonsgegevens nadat u dit bij ons heeft doorgegeven en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn:

Voornaam, voorletter(s) en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN
Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer

Grondslag en doel van de verwerking

Stichting Fathers Royal Love verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Hierin staat onder andere per verwerking aangegeven welk type persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
U geeft toestemming zodra u uw persoonsgegevens achterlaat via het contactformulier. Doel van de verwerking is het kunnen behandelen van uw bericht en eventueel het opnemen van contact.
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail worden uw persoonsgegevens hiervoor verwerkt. Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming ten allen tijde weer intrekken.

Bewaartermijn

Stichting Fathers Royal Love bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.

Derden

Stichting Fathers Royal Love geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en aan banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Beveiliging

Stichting Fathers Royal Love neemt technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot verwerkingsrisico’s.

Rechten van betrokkenen

In de wet is geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heeft u recht op informatie waarin duidelijk wordt aangegeven dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit zijn en voor welke doeleinden er wordt verwerkt.

U kunt uw verzoek voor informatie indienen door een brief/mail te sturen naar:
Stichting Fathers Royal Love
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Andoorn 54
8265KM Kampen
mail: nathanael0255@gmail.com

Andere websites

Op fathersRoyalLove.com kunnen links naar websites of services van derden staan. Stichting Fathers Royal Love is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden. Stichting Fathers Royal Love is niet verantwoordelijk voor wat andere gebruikers op onze social mediawebsites plaatsen.

Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Stichting Fathers Royal Love heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Werkzaamheden van de FG zijn onder andere het adviseren en controleren van Stichting Fathers Royal Love met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.