Gegevens voor ANBI

De Stichting is ingeschreven te Zwolle onder KvK nummer 57974314 als
Stichting “Fathers Royal Love“.
RSIN nummer: 852817010

Bezoekadres van de Stichting:
via het secretariaat
Stichting Fathers Royal Love (SFRL)
p/a  J. Hartnack, secretaris
Andoorn 54
8265 KM KAMPEN
T: 038-3327752/06-55841562
E: Nathanael0255@gmail.com

De stichting heeft ten doel:
het nationaal en internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk onder zowel christenen van verschillende denominaties als niet christenen.
het behoud en herstel van mensen en intermenselijke verhoudingen op geestelijk, lichamelijk en emotioneel/sociaal vlak.
dit vorm geven op een manier die nog niet algemeen gangbaar is bij de traditionele christelijke instanties.
eenzaamheid bestrijding. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. De stichting wil met haar activiteiten deze eenzaamheid bestrijden.


De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De stichting is in Nederland gevestigd en bij de KvK geregistreerd. Een deel van de doelstelling, n.l. het internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk, vindt op dit moment al plaats door het geven van lezingen in Duitsland en op Bonaire. Daarnaast dragen de visiedragers van de stichting eveneens in Frankrijk dit onderwijs uit, gericht op herstel en welzijn van de mens. I

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
In het beleid staan de volgende thema’s centraal:
Opbouwen van relaties. Op een ongedwongen wijze relaties opbouwen, o.a. door zeilweken te organiseren, waar in woord en daad de Bijbelse boodschap wordt uitgedragen.
Expressie. Organiseren van thema avonden gericht op expressie. Hier krijgen mensen de basisvaardigheden van expressie met hun Bijbelse achtergrond uitgelegd. Zij kunnen dit vervolgens in de praktijk gaan toepassen.
Bijbelse onderwerpen. Organiseren van themadagen over Bijbelse onderwerpen: geuren en zalfoliën, de betekenis van de Tabernakel, de Bruid van Christus en de betekenis hiervan voor de huidige tijd, dansen en vlaggen en de betekenis van eten in Bijbels perspectief.
Identiteit en Herstel. Het organiseren van themaweken over Gods Vaderhart zowel in het binnen- als buitenland.


SFRL richt zich zowel nationaal als internationaal op het uitdragen van de voornoemde thema’s. Internationaal ligt op dit moment het zwaartepunt op Identiteit en Herstel door het geven van onderwijs over het Vaderhart van God. Bij het verder uitbouwen van de activiteiten van SFRL- internationaal zullen de andere thema’s aan bod komen.

Functie bestuurders:
Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit eigen kring ook een vertegenwoordiging uit kerkelijke, resp. andere maatschappelijke kringen.

Corlien van der Meulen, voorzitter
Koos Hartnack, Penningmeester/secretaris
Overige leden:
Christel Keizer
Ida en Bareld Barelds
Sven Schepers
Georgine Hartnack-Postma 

Beloningsbeleid
De stichting betaalt alleen een kostenvergoeding voor vrijwilligers. Daarnaast worden reiskosten, wanneer voor de SFRL gemaakt vergoed.